Klachtenprocedure

Doel

Het doel van een klachtenprocedure is de medewerker dan wel de bewoner/familie/gemachtigde de mogelijkheid geven om zijn onvrede te uiten. Doordat bij contract tekening al een kopie van de procedure zal mee worden meegegeven wordt er direct duidelijkheid en transparantie geschept. De woonzorgvoorziening zal er altijd naar streven klachten intern op te lossen, mocht dat onmogelijk zijn kan de klacht extern verder in behandeling worden genomen. Deze procedure is volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zorgvrager/familie/vertegenwoordiger

Indien zorgvrager/gemachtigde een klacht heeft, stimuleren wij u deze neer te leggen bij diegene waar het probleem het meest voor hand ligt om het op te lossen.

Dit kan zijn:

  • De teamleider: zorgteam@huizetenberhge.nl
  • De directie: info@huizetenberhge.nl

Indien een probleem niet intern op te lossen is kan de zorgvrager/gemachtigde bij een geschil en/of klacht terecht bij de klachtenfunctionaris via SPOT (branchevereniging) , zie “Klachtenrgeling Spot” op https://www.verenigingspot.nl/klachten/

Verder uitleg vind u hieronder.

Medewerkers

Indien een medewerker een klacht / probleem heeft stimuleren wij u deze neer te leggen bij diegene waar het probleem het meest voor hand ligt om het op te lossen.

Dit kan zijn:

  • De teamleider: zorgteam@huizetenberhge.nl
  • De directie: info@huizetenberhge.nl

Indien een probleem niet intern op te lossen is kan de medewerker bij een geschil en/of klacht terecht bij de klachtenfunctionaris via SPOT (branchevereniging) , zie “Klachtenrgeling Spot” op https://www.verenigingspot.nl/klachten/

Verder uitleg vind u hieronder.

Externe klachtenprocedure

Indien u volgens bovenstaande werkwijze intern niet tot een gewenste oplossing bent gekomen kunt u deze via een klachtenfunctiornaris indienen.

De woonzorgvoorziening is aangesloten bij branchevereniging SPOT, die voor haar leden de klachtenafhandeling collectief georganiseerd heeft door de inzet van een onafhankelijk Klachtenfunctionaris. Hierdoor kunnen de leden van SPOT een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen aan hun cliënten. 

De klachtenregeling van Spot is niet van toepassing op klachten van financiële aard of op klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorgverlening in de zin van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze worden dan ook niet in behandeling genomen. De klachtenafhandeling is voor de klager kosteloos. Mocht u ervoor kiezen om een adviseur te betrekken bij uw klacht, dan zijn deze kosten voor u. 

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen per mail: klacht@verenigingspot.nl 
of per post: Vereniging SPOT, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Lange Voorhout 58, 2514EG Den Haag

Geschilleninstantie

Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen van uw klacht, dan kunt u een formele klacht indienen bij Zorggeschil. Dit is een erkende geschillencommissie voor Zorg en Welzijn. De lidorganisaties van SPOT zijn collectief aangesloten bij deze instantie. Ook hier is de afhandeling van de klacht kosteloos voor de klager, echter neemt u een adviseur in de arm dan zijn de kosten voor u. Meer informatie kunt u terugvinden op www.zorggeschil.nl